espabanner

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ*

Ο Όμιλος Εταιρειών Today Group (εφεξής Today Group) αναγνωρίζοντας την ύψιστη σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας, έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ως προς τη λήψη των ενδεδειγμένων απαραίτητων τεχνικών μέτρων για την προστασία και διαφύλαξη αυτών από κάθε κακόβουλη ενέργεια, τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από τον Today Group είναι αυτά που απαιτούνται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται, αποκλείοντας κάθε άλλη μη επιθυμητή χρήση αυτών.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η ενημέρωση των υποκειμένων σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται για την εξυπηρέτηση των ιδίων, της επικοινωνίας τους με τον Today Group, την ενημέρωση αυτών για νέες υπηρεσίες/ προϊόντα, ειδήσεις ή διαφημίσεις. Μέσω της παρούσας πολιτικής τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους ως προς την πρόσβαση στα δεδομένα, διόρθωση αυτών ή/και διαγραφή.

Προσω
πικά Δεδομένα: Ο Today Group ζητά και λαμβάνει από εσάς μόνο τα δεδομένα εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση της μεταξύμας σχέσης και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί. Επίσης, συλλέγονται και δεδομένα τα οποία οικειοθελώς έχετε γνωστοποιήσει προς τον Όμιλο μας.

Ασφάλεια Δεδομένων
: O Today Group έχει λάβει όλα τα πρόσφορα τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων.  Παρέχει περιορισμένη πρόσβαση μόνο σε εκείνους από τους υπαλλήλους/ συνεργάτες της είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης ή τροποποίησης των δεδομένων αυτών. Τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία και έχει θέσει διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων.

Α
ποδέκτες Δεδομένων: Αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι μόνο εξουσιοδοτημένοι προς τούτο υπάλληλοι της εταιρείας καθώς και τρίτοι συνεργάτες, οι οποίοι και δεσμεύονται για την τήρηση της παρούσας πολιτικής και κυρίως για την μη αντιγραφή, διάθεση, καταστροφή και αλλοίωση των δεδομένων αυτών.

Δικαιώματα Υ
ποκειμένου: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τα δικαιώματα των Ν. 2472/1997,Ν.2774/1999, τις Οδηγίες της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), όπως εκάστοτε ισχύουν, και συγκεκριμένα το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής. Κάθε σχετικό αίτημα μπορεί να υποβάλλεται είτε μέσω της ιστοσελίδας του Today Group www.todaygroup.gr είτε μέσω e-mail στη διεύθυνση [email protected] είτε τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 2310 486 133.

Γνωστο
ποίηση Δεδομένων: O Today Group δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών προς οποιονδήποτε τρίτο παρά μόνο αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από το υποκείμενο των δεδομένων ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση, εισαγγελική παραγγελία ή απόφαση/ διάταξη άλλης δημόσια αρχής.

Σύνδεση σε άλλες ιστοσελίδες
: Μέσω της ιστοσελίδας του Today Group ενδέχεται να επιτρέπεται στον χρήστη να συνδέεται με ορισμένες υπηρεσίες τρίτων (Facebook, Twitter και λοιπές παρόμοιες υπηρεσίες) ή ιστοσελίδες άλλων εταιριών. Όταν ο χρήστης κοινοποιεί πληροφορίες σε αυτές τις υπηρεσίες τρίτων, οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν βρίσκονται πλέον υπό τον έλεγχο του Today Group και υπόκεινται στους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου αυτών των τρίτων. Ο TodayGroup δεν φέρει έναντι των χρηστών ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρείας, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.

C
ookies: O Today Group μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο τερματικό του κάθε χρήστη, χωρίς να λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία ή να λαμβάνουν γνώση προσωπικών αρχείων ή εγγράφων του χρήστη. Τα cookies χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένα νέα, προϊόντα ή/και υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες τα παραπάνω νέα, προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες του Today Group είναι δημοφιλή ή για λόγους marketing. O Today Group δίνει το δικαίωμα στους χρήστες να δηλώσουν την αντίθεσή τους στη χρήση μηχανισμών cookies. Σε τέτοια περίπτωση ο χρήστης δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση σε τέτοιου είδους υπηρεσίες. Σε περίπτωση που θέλετε να συναινέσετε ή να άρετε τη συναίνεσή σας μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση [email protected].

Τρο
ποποίηση Πολιτικής: O Today Group διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα πολιτική επικαιροποιώντας το παρόν κείμενο προκειμένου να ανταποκρίνεται στις επιταγές της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που το κρίνει απαραίτητο.

* Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δύναται να τροποποιείται και συστήνεται να διαβάζεται συνδυαστικά με τους Όρους Χρήσης του site.