ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ/ ΚΛΗΡΩΣΗ
“ΑΠΟΛΑΥΣΕ DORITOS ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ ΕΝΑ SCOOTER XIAOMI”

 1. O Όμιλος Εταιρειών Today Group που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (12,5χλμ. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών) στο πλαίσιο ανταπόδοσης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών προς το Δίκτυο των καταστημάτων του διοργανώνει προωθητική ενέργεια – κλήρωση με τίτλο «ΑΠΟΛΑΥΣΕ DORITOS ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ ΕΝΑ SCOOTER XIAOMI».

 2. Η ενέργεια θα διεξαχθεί στο πλαίσιο γευστικών δοκιμών Doritos, οι οποίες και θα λάβουν χώρα ήδη από την Τετάρτη 12/06/2019 και το αργότερο έως την Παρασκευή 19/07/2019.

 3. Στην ενέργεια μπορούν να πάρουν μέρος φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών που διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι του Ομίλου Today Group, οι δικαιοδόχοι του δικτύου, οι υπάλληλοι αυτών καθώς και οι συγγενείς αυτών α’ και β΄ βαθμού και τα ανίκανα προς δικαιοπραξία άτομα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της ενέργειας, συμμετάσχει άτομο κάτω των 18 ετών και αναδειχθεί νικητής – δικαιούχος του δώρου (ηλεκτρικό Scooter Xiaomi) καλείται ο νόμιμος κηδεμόνας του ανήλικου ατόμου να παραλάβει το προς απόδοση τυχερό δώρο.

 4. Η ενέργεια απευθύνεται σε όλους όσους πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις και έχουν αγοράσει τουλάχιστον μία (1) συσκευασία Doritos σε μια από τις τρεις διαθέσιμες γεύσεις (Nacho, Hot Corn, Taco) αυστηρά κατά το χρόνο διεξαγωγής της προωθητικής ενέργειας σε επιλεγμένα καταστήματα του Δικτύου του Ομίλου Today Group. Με κάθε αγορά τουλάχιστον ενός εκ των παραπάνω προϊοντικών κωδικών (Doritos: Nacho, Hot Corn, Taco) ο πελάτης προμηθεύεται ένα (1) κουπόνι από την προωθητική ομάδα (promo team). Εφόσον επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαδικασία της κλήρωσης με δώρο ένα (1) ηλεκτρικό Scooter Xiaomi, ο πελάτης μπορεί να συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία στο κουπόνι και να το ρίξει στην κάλπη.

 5. Κάθε πελάτης έχει τη δυνατότητα πολλαπλών συμμετοχών χωρίς αριθμητικό περιορισμό με την προϋπόθεση της επιπλέον αγοράς των ως άνω διαθέσιμων προϊόντων Doritos για καθεμία συμμετοχή του από τα επιλεγμένα καταστήματα του Δικτύου του Ομίλου Today Group.

 6. Η κλήρωση για την ανάδειξη του μεγάλου νικητή θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 22/7/2019, εκτός και αν για λόγους ανωτέρας βίας δεν έχουν διεξαχθεί όλα τα κατά τόπους events βάσει προγραμματισμού, στα κεντρικά γραφεία του Oμίλου Today Group, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, 12,5χιλ. Θεσσαλονίκης Μουδανιών 57001, κτίριο Θερμαϊς παρουσία κάθε ενδιαφερόμενου. Η οριστική ημερομηνία και ώρα της κλήρωσης θα αναρτηθεί στα Instagram stories της σελίδας Todaylicious - τουλάχιστον μια (1) ημέρα πριν τη διενέργεια της.

 7. Η κλήρωση θα αναδείξει έναν (1) νικητή και τρεις (3) επιλαχόντες. O μεγάλος νικητής θα ειδοποιηθεί από εκπρόσωπο του Ομίλου Today Group μέσω τηλεφωνικής κλήσης ή email.

 8. Το Δώρο είναι προσωπικό, ανεπίδεκτο μεταβίβασης και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο. Η αποδοχή του Δώρου θα πρέπει να γίνει σε δύο (2) μέρες από την ανακοίνωση του νικητή, ημερομηνία μετά το πέρας της οποίας, αν δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον τυχερό νικητή, το δώρο θα παραδοθεί στον 1ο επιλαχόντα.

 9. Για τη συμμετοχή στην κλήρωση απαιτείται η επιτόπου συμπλήρωση του ειδικού κουπονιού με όλα τα στοιχεία του υποψηφίου (Όνομα, Επώνυμο, Τηλ. Επικοινωνίας, Ημερομηνία Γέννησης, Εmail κοκ) και η τοποθέτηση του εντός της ειδικά σηματοποιημένης κάλπης που θα βρίσκεται στα καταστήματα του Δικτύου του Ομίλου Today Group, κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας.

 10. Η παράδοση του μεγάλου δώρου θα γίνει σε χρόνο και τόπο που θα οριστεί έπειτα από συνεννόηση του νικητή με εκπρόσωπο του Ομίλου Today Group.

 11. Δια της συμμετοχής του στην ενέργεια κάθε συμμετέχων παρέχει την ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη συναίνεση του για τη δημοσίευση του ονόματος του με κάθε πρόσφορο τρόπο, εφ’ όσον αναδειχθεί νικητής ή επιλαχών της κλήρωσης. Με τη συμμετοχή τους στην ενέργεια οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται ότι ο Όμιλος Today Group έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να δημοσιεύσει ονόματα, χαρακτήρες, φωνές, φωτογραφίες ή βίντεο για λόγους προώθησης ή διαφήμισης.

 12. Η συμμετοχή στην ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντος σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Όμιλο Today Group αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της παρούσης προωθητικής ενέργειας, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών, την απόδοση των δώρων σε αυτούς κλπ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει σήμερα, και της εν γένει ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τον Όμιλο τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων.

 13. Ο νικητής ή/ και οι επιλαχόντες, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής της ενέργειας, ακόμα και σ' αυτό της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, β) λόγω κωλύματος του βάσει των οριζόμενων στον όρο 2 και 3 στα πλαίσια των παρόντων.

 14. H αποδοχή του δώρου συνεπάγεται τη συναίνεση του νικητή να δημοσιευθεί το όνομά του και η φωτογραφία του στους δικτυακούς τόπους και επίσημες εταιρικές σελίδες του Ομίλου Today Group στα κοινωνικά δίκτυα έως και σήμερα ή δύναται να αξιοποιήσει και να λειτουργήσει σε μελλοντικό χρόνο.

 15. Ο Όμιλος Today Group διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το Δώρο, καθώς και τον αριθμό αυτών με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών ή κληρώσεων.

 16. Με τη λήξη της ενέργειας και απόδοσης του δώρου στον νικητή κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του Ομίλου Today Group παύει να υφίσταται. Ο Όμιλος δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων που δεν αναφέρεται ρητώς στα πλαίσια του παρόντος.

 17. Ο Όμιλος Today Group έχει το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής ή να ακυρώσει την κλήρωση για σπουδαίο λόγο, ενημερώνοντας το κοινό με σχετική αναφορά στην ιστοσελίδα https://www.todaygroup.gr Σε περίπτωση διακοπής της ενέργειας, η υποχρέωση του Ομίλου περιορίζεται στην απλή ανακοίνωση της διακοπής της, με σχετική δημοσίευση στις σελίδες της ή με όποιον άλλον πρόσφορο τρόπο. Με τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης η ενέργεια θα διακόπτεται αυτοδικαίως και κανένας ενδιαφερόμενος δεν θα νομιμοποιείται να ζητήσει τη συνέχισή του ή οποιουδήποτε είδους αποζημίωση ή να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση οποιασδήποτε φύσεως εξ' αυτής της αιτίας.

 18. Οι παρόντες όροι, κατά τη διάρκεια της ενέργειας, θα είναι αναρτημένοι στη σελίδα https://www.todaygroup.gr/doritos

 19. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανέντιμη, διαλυτική, προσβλητική, δυσφημιστική, βλαπτική, παρενοχλητική ή απειλητική συμπεριφορά. Οι διοργανωτές έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να ερμηνεύσουν και να επιλύσουν τέτοιου είδους συμπεριφορές βάσει των κανόνων, μη αποκλειομένου του δικαιώματος τους να αποφασίσουν την ακύρωση των συμμετεχόντων που επιδεικνύουν τέτοια συμπεριφορά. Οι αποφάσεις των διοργανωτών σχετικά με τέτοιες διαφωνίες είναι δεσμευτικές και τελικές. Οποιαδήποτε σκόπιμη απόπειρα, συμμετέχοντα ή μη, να παρεμποδίσει τη διαδικασία ή την ομαλή έκβαση του διαγωνισμού με αθέμιτα μέσα θα επισύρει τις νόμιμες συνέπειες.

 20. Η συμμετοχή στην παραπάνω ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων.