ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ/ ΚΛΗΡΩΣΗ
“DORITOS ME CHEDDAR SAUCE”

 1. O Όμιλος Εταιρειών Today Group που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (12,5χλμ. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών)στο πλαίσιο ανταπόδοσης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών προς το Δίκτυο των καταστημάτων του διοργανώνει προωθητική ενέργεια – κλήρωση «DORITOS ME CHEDDAR SAUCE».

 2. Η ενέργεια θα διεξαχθεί από την Πέμπτη 20/12/2018 μέχρι και την Πέμπτη 31/1/2019 ή με τη λήξη των προγραμματισμένων γευστικών δοκιμών.

 3. Στην ενέργεια μπορούν να πάρουν μέρος φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών που διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι του Ομίλου TodayGroup, οι δικαιοδόχοι του δικτύου, οι υπάλληλοι αυτών καθώς και οι συγγενείς αυτών α’ και β΄ βαθμού και τα ανίκανα προς δικαιοπραξία άτομα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.Εάν για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της ενέργειας, συμμετάσχει άτομο κάτω των 18 ετών και αναδειχθεί νικητής – δικαιούχος του δώρου Κινητό SmartphoneIphone 7 καλείται ο νόμιμος κηδεμόνας του ανήλικου ατόμου να παραλάβει το προς απόδοση τυχερό δώρο.

 4. Η ενέργεια απευθύνεται σε όλους όσους πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις και έχουν αγοράσει τουλάχιστον μία (1) συσκευασία «Ζεστά Doritos με cheddar sauce» αυστηρά κατά το χρόνο διεξαγωγής της προωθητικής ενέργειας σε επιλεγμένα καταστήματα του Δικτύου του ΟμίλουTodayGroup. Με κάθε αγορά του ως άνω προϊοντικού κωδικού(Ζεστά Doritos με cheddarsauce) ο πελάτης προμηθεύεται ένα (1) κουπόνι από την προωθητική ομάδα (promoteam). Εφόσον επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαδικασία της κλήρωσης με δώρο ένα (1) iPhone 7, ο πελάτης μπορεί να συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία στο κουπόνι και να το ρίξει στην κάλπη.

 5. Κάθε πελάτης έχει τη δυνατότητα πολλαπλών συμμετοχών χωρίς αριθμητικό περιορισμό με την προϋπόθεση της επιπλέον αγοράς Ζεστών Doritosμε Cheddarsauceγια καθεμία συμμετοχή του από τα επιλεγμένα καταστήματα του Δικτύου του Ομίλου TodayGroup.

 6. Η κλήρωση για την ανάδειξη του μεγάλου νικητή θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή15/2/2019 στα κεντρικά γραφεία του Oμίλου TodayGroup, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, 12,5χιλ. Θεσσαλονίκης Μουδανιών 57001, κτίριο Θερμαϊς παρουσία κάθε ενδιαφερόμενου.Η οριστική ημερομηνία και ώρα της κλήρωσης θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Ομίλου TodayGroup -www.todaygroup.gr- τουλάχιστον δύο ημέρες πριν την διενέργεια της.

 7. Η κλήρωση θα αναδείξει έναν (1) νικητή και τρεις (3) επιλαχόντες. Το όνομα του νικητή, όπως και των επιλαχόντων, θα ανακοινωθούν αυθημερόν στις σελίδες στο Facebook https://www.facebook.com/todaysdeliciousstores και https://www.facebook.com/todaylicious.O μεγάλος νικητής θα ειδοποιηθεί από εκπρόσωπο του Ομίλου Today Group μέσω τηλεφωνικής κλήσης ή email.

 8. Το Δώρο είναι προσωπικό, ανεπίδεκτο μεταβίβασης και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο. Η αποδοχή του Δώρου θα πρέπει να γίνει σε δύο (2) μέρες από την ανακοίνωση του νικητή, ημερομηνία μετά το πέρας της οποίας, αν δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον τυχερό νικητή,το δώρο θα παραδοθεί στον 1ο επιλαχόντα.

 9. Για τη συμμετοχή στην κλήρωση απαιτείται η επιτόπου συμπλήρωση του ειδικού κουπονιού με όλα τα στοιχεία του υποψηφίου (Όνομα, Επώνυμο, Τηλ. Επικοινωνίας, Ημερομηνία Γέννησης, Εmail κοκ) και να τοποθετηθεί εντός της ειδικά σηματοποιημένης κάλπης που θα βρίσκεται στα καταστήματα του Δικτύου του Ομίλου TodayGroup, κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας.

 10. Η παράδοση του μεγάλου δώρου θα γίνει σε χρόνο και τόπο που θα οριστείέπειτα από συνεννόηση του νικητή με εκπρόσωπο του ΟμίλουTodayGroup.

 11. Δια της συμμετοχής του στην ενέργεια κάθε συμμετέχων παρέχει την ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη συναίνεση του για τη δημοσίευση του ονόματος του με κάθε πρόσφορο τρόπο, εφ’ όσον αναδειχθεί νικητής ή επιλαχών της κλήρωσης. Με τη συμμετοχή τους στην ενέργεια οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται ότι ο Όμιλος TodayGroup έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να δημοσιεύσει ονόματα, χαρακτήρες, φωνές, φωτογραφίες ή βίντεο για λόγους προώθησης ή διαφήμισης.

 12. Η συμμετοχή στην ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντος σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Όμιλο Today Group αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της παρούσης προωθητικής ενέργειας, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών, την απόδοση των δώρων σε αυτούς κλπ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει σήμερα, και της εν γένει ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από την Όμιλο τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων.

 13. Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής της ενέργειας, ακόμα και σ' αυτό της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, β) λόγω κωλύματος του βάσει των οριζόμενων στον όρο 2 και 3στα πλαίσια των παρόντων

 14. H αποδοχή του δώρου συνεπάγεταιτη συναίνεση του νικητή να δημοσιευθεί το όνομά του και η φωτογραφία τουστους δικτυακούς τόπους https://www.facebook.com/todaysdeliciousstores, https://www.facebook.com/todaylicious& https://www.todaygroup.gr

 15. Ο Όμιλος TodayGroup διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το Δώρο, καθώς και τον αριθμό αυτών με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών ή κληρώσεων.
 16. Με τη λήξη της ενέργειας και απόδοσης του δώρου στον νικητή κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του ομίλου TodayGroup παύει να υφίσταται. Ο Όμιλος δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων που δεν αναφέρεται ρητώς στα πλαίσια του παρόντος.

 17. Ο Όμιλος TodayGroup έχει το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής ή να ακυρώσει την κλήρωση για σπουδαίο λόγο, ενημερώνοντας το κοινό με σχετική αναφορά είτε στους δικτυακούς τόπους https://www.facebook.com/todaysdeliciousstores και https://www.facebook.com/todaylicious ή στην ιστοσελίδα https://www.todaygroup.gr. Σε περίπτωση διακοπής της ενέργειας, η υποχρέωση του Ομίλου περιορίζεται στην απλή ανακοίνωση της διακοπής της, με σχετική δημοσίευση στις σελίδες της ή με όποιον άλλον πρόσφορο τρόπο. Με τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης η ενέργεια θα διακόπτεται αυτοδικαίως και κανένας ενδιαφερόμενος δεν θα νομιμοποιείται να ζητήσει τη συνέχισή του ή οποιουδήποτε είδους αποζημίωσηή να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση οποιασδήποτε φύσεως εξ' αυτής της αιτίας.

 18. Οι παρόντες όροι, κατά τη διάρκεια της ενέργειας, θα είναι αναρτημένοι στη σελίδα https://www.todaygroup.gr/doritos

 19. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανέντιμη, διαλυτική, προσβλητική, δυσφημιστική, βλαπτική, παρενοχλητική ή απειλητική συμπεριφορά. Οι διοργανωτές έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να ερμηνεύσουν και να επιλύσουν τέτοιου είδους συμπεριφορές βάσει των κανόνων, μη αποκλειομένου του δικαιώματος τους να αποφασίσουν την ακύρωση των συμμετεχόντων που επιδεικνύουν τέτοια συμπεριφορά. Οι αποφάσεις των διοργανωτών σχετικά με τέτοιες διαφωνίες είναι δεσμευτικές και τελικές. Οποιαδήποτε σκόπιμη απόπειρα, συμμετέχοντα ή μη, να παρεμποδίσει τη διαδικασία ή την ομαλή έκβαση του διαγωνισμού με αθέμιτα μέσα θα επισύρει τις νόμιμες συνέπειες.

 20. Η συμμετοχή στην παραπάνω ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων.