/ /

*Τα ως άνω υποβληθέντα στοιχεία Βιογραφικού συλλέγονται και τηρούνται με όρους εχεμύθειας από το αρμόδιο τμήμα της TodayGroup AE, όπου και παραμένουν για διάστημα έξι (6) μηνών. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά προς διευκόλυνση της διαδικασίας εύρεσης και αξιολόγησης προσωπικού για τη στελέχωση τόσο των ενταγμένων στο Δίκτυο καταστημάτων, όσο και των Κεντρικών Γραφείων.

** Η συμπλήρωση της φόρμας Υποβολής Βιογραφικού δεν αποτελεί δεσμευτικό έγγραφο και μπορείτε να αιτηθείτε τη διαγραφή των στοιχείων σας οποτεδήποτε αποστέλλοντας e-mail στο [email protected] με τίτλο «Διαγραφή Στοιχείων».